V týdnu od 26. do 30. 10. bude provoz
Základní školy a mateřské školy Častolovice omezen.
Kancelář školy bude otevřena v pracovní dny od 8 do 12 hodin.

Na žádost ministra školství zveřejňujeme poučení pro žáky:

Na žádost ministra školství zveřejňujeme poučení pro žáky:

Usnesením vlády ČR se od středy 14. 10. 2020 ruší prezenční výuka

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR (č. 1022) se od středy 14. 10. 2020 uzavírají všechny ZŠ z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Přechází se na distanční formu výuky. Ukončení krizového opatření je plánováno na neděli 1. listopadu.

ČÁST TEXTU USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

BOD 4. Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

BOD 6. Provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Další informace:

Školní jídelna

Všichni žáci byli od 14. 10. 2020 odhlášeni ze stravování. Pokud budete požadovat odběr obědů v době distančního vzdělávání je nutné se znovu přihlásit.

Přesné pokyny zašle vedoucí školní jídelny.

Žáci budou po ukončení krizových opatření (tj. od 2. 11. 2020) automaticky přihlášeni ke stravování – zkontrolujte stav přihlášení nejpozději v pátek 30. 10. 2020 do 14:00.

Nárok na ošetřovné nebude potvrzovat škola

Citace článku Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne)
„Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.“

Doporučuji kontaktovat zaměstnavatele a domluvit způsob žádosti o ošetřovné.

Možný text čestného prohlášení:

Já, ___________________ (jméno a příjmení), narozen/a ________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem __________________ (adresa trvalého bydliště),

tímto čestně prohlašuji, že moje dcera / můj syn ____________ (jméno a příjmení) narozen/a _________ navštěvuje Základní školu a mateřskou školu Častolovice.

Z důvodu zákazu pobytu žáků je od 14. 10. 2020 škola uzavřena (Usnesení vlády ČR (č. 1022)).

Čestně prohlašuji, že z výše uvedených důvodů musím o dítě pečovat.

V ____________ (místo sepsání) dne __________ (aktuální datum)

podpis __________________

 

Distanční výuka zajišťovaná naší školou

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byl novelou doplněn o § 184a, který upravuje Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, to znamená, že žák dle pokynu vyučujících plní všechny zadané úkoly, které odevzdává ve stanoveném termínu a účastní se videokonferencí. Pokud se žák nemůže distanční výuky zúčastnit, je zákonný zástupce povinen tuto absenci omluvit do třech kalendářních dnů po začátku absence, a to písemně e-mailem adresovaným třídnímu učiteli.

Škola v rámci možností žáků a zákonných zástupců zajistí pro distanční vzdělávání předávání materiálů těmito způsoby:

1. Jednotliví vyučující budou na e-mailovou adresu zákonného zástupce posílat jednotlivé materiály k distančnímu vzdělávání. Zákonné zástupce žádáme o jejich předání svým dětem.

2. Druhým zdrojem všech materiálů bude nástěnka v modulu Bakaláři aktualizovaná každé pondělí do 16:00.

Novou variantou(dočasně ve zkušebním provozu/pilotním ověřování) pro distanční vzdělávání bude on-line prostředí Microsoft Teams, o jehož spuštění budete informováni.

V období od 14. 10. do 1. 11. 2020 nebude tento systém nahrazovat předchozí dva způsoby předávání materiálů, úkolů a dalších podkladů pro distanční výuku.

Do úplného zavedení systému Microsoft Teams nebudou jeho výstupy součástí hodnocení výsledků vzdělávání.

Výjimečným způsobem předávání vytištěných materiálů budou schránky jednotlivých tříd umístěné ve škole. Tento způsob předávání nabízíme na základě žádosti a po dohodě s jednotlivými vyučujícími a třídními učiteli.

Rádi bychom Vám pomohli v rámci našich možností s problémy, které vzniknou zavedením distanční výuky. V případě jakýchkoliv potíží nás neváhejte kontaktovat:

tel.: 494 323 004

e-mail: odl@zs-castolovice.cz

Mgr. Martin Odl

Vážení rodiče,

se změnou na distanční výuku postupně přejde naše škola na jednotnou platformu Microsoft Teams.

Podle potřeby si aplikaci nainstalujte na počítač nebo mobilní zařízení. S instalací vám může pomoci jednoduchý návod - zde.

Vaše děti dnes obdržely přihlašovací údaje. Při prvním přihlášení budete nejspíše vyzváni ke změně hesla.

Rodiče žáků, kteří dnes ve škole nebyli, obdrží přihlašovací údaje v nejbližší době na e-mail uvedený v Bakalářích. Bude vhodné, když se s prostředím aplikace nejdříve seznámíte. S přihlášením do Teams nemusíte spěchat.

Rádi bychom přešli do nového prostředí pro distanční výuku plynule a přiměřeně jednotlivým ročníkům.

Vážení rodiče, toto je hromadný informační email pro žáky druhého stupně ZŠ Častolovice.

Kvůli nově vyhlášenému opatření budou z rozhodnutí vedení školy v týdnu od 12. - 16.10. 8. a 9.třídy na distanční výuce.

Proto ŠJ tyto žáky odhlásí ze stravování. Žáci 6. a 7. třídy budou normálně docházet do školy.

Pokud byste chtěli, aby Vaše děti (8. a 9. tř.) v tomto týdnu docházeli na oběd do školní jídelny, přihlaste je prosím pomocí webu  Strava.cz dnes v pátek 9.10. do 13:30  nebo napište email na - jidelna@zs-castolovice.cz kde sdělte jméno, třídu a dny na které chcete přihlásit.

Žáci budou přicházet na oběd v tomto čase:

8. ročník  11:45 – 12:10

9. ročník  12:45 – 13:05

Výdej do jídlonosičů není možný.

V dalším týdnu 19. – 23. 10.  budou 6. a 7. třídy na distanční výuce a 8. - 9. třídy půjdou do školy. Pokud by došlo ke změnám budeme Vás včas informovat.

Děkuji za pochopení.

Papáček Petr

vedoucí Školní jídelny v Častolovicích


 

Pokyny k distanční výuce:

Každý třídní učitel zašle nejpozději v pondělí do 12:00 e-mail, v jehož příloze bude zadání úkolů pro samostatnou práci žáků. Rozsah učiva je určen pro celý pracovní týden a jeho odevzdání proběhne po návratu do školy.

Je proto důležité, aby si Vaše děti vypracování domácích úkolů rozložily do celého týdne a pracovaly systematicky. Mohou se držet například běžného rozvrhu.

V současné době dokončujeme zprovoznění systému Microsoft 365 (Teams) pro žáky (při zavedení distanční výuky). Pokud by došlo k prodloužení KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19, budou žáci v rámci prezenční výuky proškoleni k práci v tomto systému.

3. OPATŘENÍ ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku
t a k t o : Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Věřím, že tato opatření jsou pouze dočasná a jejich dopad na vzdělávání našich žáků bude minimální.

Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím třídních učitelů.

Přeji Vám všem hodně zdraví a pevné nervy.

Mgr. Martin Odl
ředitel
Základní a mateřská škola Častolovice
tel.: 603 797 313
e-mail: odl@zs-castolovice.cz

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že vzhledem k vývoji epidemiologické situace a přijímaným opatřením ministra zdravotnictví neproběhnou konzultační hodiny plánované na čtvrtek 15.10.2020.

V nutném případě nabízíme individuální konzultace dne 15. 10. 2020 v době od 15:00 - 17:00 hodin (v časovém rozmezí 10 min/žák). Čas konzultace je třeba si předem dohodnout na e-mailové adrese vyučujícího nejpozději do 13. 10. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Date – 15.9.2020

Přírodovědný projekt 4.A

2021_4A_priroda

V letošním roce se v naší třídě uskuteční celoroční přírodovědný projekt, kde budou mít žáci možnost poznat fungování přírody v různých přírodních společenstvích a vnímat přírodu jako celek, kde se vše navzájem ovlivňuje a je propojeno a narušení jedné části ovlivní další rostliny a živočichy. Z první vycházky z okolí Častolovic přinášíme první poznatky očima žáků 4.A. více fotografií Mgr. […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020